Despre noi

Primul muzeu de gen din Romania

OCOLUL SILVIC VALEA CIBINULUI – SĂLIŞTE

Muzeul Silviculturii in spaţiile amenajate cuprinde piese si obiecte din domeniul silviculturii ,este deţinut de Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi explorează “Istoria Silviculturii “ –  trecut şi prezent -.

Exponatele sunt dintre cele mai variate de la cele mai vechi piese din domeniu  silvicultural şi pînă la cele din zilele noastre. De asemenea cuprinde materiale cu caracter documentar – mugurar, recipiente cu seminţe  forestiere ale principalelor specii, eşantioane din lemn ale speciilor de bază din ţară.

In completarea  exponatelor vin documentele,monografiile, brevetele, diplomele, medalii şi disticţii obţinute de-a lungul timpului,  de specialiştii in domeniu  sau de  corpul silvic al Direcţiei Silvice Sibiu prin Ordinul muncii clasa I-a – 1988 . De asemenea uniformele ,insemnele şi distincţiile silvice,din anumite perioade dau contur activităţii din domeniu. De la intrarea în muzeu ne întimpină un perete cu fotografii care surprind activităţi din domeniul silviculturii de la pepinire, cultura pădurilor cu terenuri degradate care au fost redate circuitului economic , regenerări ale pădurilor pînă la silvoturism  cu străinii.

Un loc aparte îl ocupă vînatoarea, cu animale şi păsări împăiate, blănuri şi trofee şi nu in ultimul rind hobby- urile, piese din lemn  torsionate colecţionate din pădure, adevărate opere de arta- ciudăţenii ale naturii.

Monografiile “ Prin pădurile Sibiului “şi”Aurul verde al Sibiului” ( la care şi-a adus contribuţia intreg corpul silvic al Direcţiei Silvice Sibiu şi implicit al Ocolului Valea Cibinului – Sălişte.) “păstrează tot ce este peren în viaţa  pădurilor sibiene şi a celor care le ajută să crească frumoase şi bogate – devenirea lăstarului din sămînţă şi pină la maturitate – memoria si istoria pădurii “

Muzeul Silviculturii – primul pas la nivel naţional în cadrul ramurii – şi-a deschis porţile in data de 01 Decembrie 2011 de Ziua Republicii România  şi de atunci este deschis publicului după un program stabilit –de luni pină vineri de la orele 8,00 la 16.30 în cazuri speciale sîmbătă şi duminică, intrarea este gratuită.

Planul şi tematica Muzeului Silviculturii

În cadrul Muzeului Silviculturii – din cadrul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte, sunt expuse materiale de specilalitate din domeniul silviculturii dar şi hobby-uri.

1.Tematica Muzeului: Istoria silviculturii – trecut si prezent –

Spaţiile destinate muzeului cuprind:

  • I. Istoria silviculturii surprinsă în cronici,programe, carte şi ţinută
  • II. Piese,aparate, utilaje din ramura silviculturii
  • III. Seminţe forestiere,mugurar, eşantioane – esenţă lemn
  • IV. Acte de specialitate, fond documentar în domeniul silviculturi
  • V. Vînatoare şi hobby – uri ale personalului silvic

I. Istoria silviculturii sibiene surprinsă în – Cronica 1966 … pînă în prezent, colecţia de carte “ Prin padurile Sibiului “ şi
“Aurul verde al Sibiului” – imagini şi text, Programul naţional pentru conservarea şi dezvoltarea fondului forestier pe perioada 1976 – 2010 ,uniformele silvicultorilor din diferite etape ,etc…

II. Piese ,aparate ,utilaje din ramura silviculturii sunt expuse pe un panou diferite piese specifice ramurii silviculturii – dispozitiv recoltat fructe de pădure,dispozitive recoltat răşină, dispozitive sertizat cartuşe …, apoi pe etajere şi masuţe sunt expuse diferite aparate de masură – balanţe, higrograf, termohigrograf,planimetru, PH –metru …, din domeniul utilajelor – motofierastraie, aparat de produs aerosoli Swinfong, maşina de repicat puieţi forestieri, maşina de scarificat seminţe…

III. Seminţe forestiere,mugurar, esantioane lemn – în recipiente sunt expuse seminţe ale speciilor forestiere importante, de asemenea sunt recoltate esantioane de lemn din speciile principale de la noi din ţară, un mugurar pe un panou afişat ce cuprinde 147 specii lemnoase- arbori si arbuşti.

IV. Acte de specialitate expuse în vitrine – amenajament silvic , codul silvic, diferite acte de la compartimentele de specialitate, condica de serviciu, rapoarte de activitate,ordine de serviciu, legitimaţii …
De asemenea mai sunt expuse brevete, medalii, diplome de onoare, insigne…

V. Un loc aparte îl ocupa trofeele,de vînat pasările şi animalele împăiate, blănurile de mistreţ şi rîs, craniile şi nu în ultimul rind piesele din lemn colecţionate din pădure – ciudăţenii ale naturii – adevarate opere de artă.

Muzeul este reîntregit de o sală alaturată, amenajată pentru conferinţe, şedinţe, mese rotunde, dezbateri ale personalului de specialitate şi a celor interesaţi de activitatea din domeniul silviculturii. Tot în interesul publicului larg este dotat cu un televizor şi un CD- player pentru expunerea unor materiale din domeniul respectiv în concordanţă cu tema dezbatută.

Planul de vizionare şi valorificare a patrimoniului

Planul de vizionare şi valorificare a patrimoniului existent în Muzeul Silviculturii – Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte – 

Cuprinde organizarea în scopul valorificării patrimoniului muzeal şi vizitării muzeului cu ocazia:
a) Săptămîna Altfel – Program educaţional  participă elevii
Liceului Tehnologic Ioan Lupaş Sălişte, Şcoala ginazială Sălişte
b) “ Noaptea muzeelor “ – publicul larg
c) Zilele culturale ale Mărginimii Sibiului – Săliştea capitală culturală a judeţului Sibiu  – publicul larg
d) Ziua copilului – cu participarea elevilor de la Şcoala gimnazială din Sălişte.
e) Zilele Săliştii – eveniment cultural în Zona Mărginimii 
publicul larg
Colaboratori: instituţii muzeale de cultură şi invăţămînt din zonă
Muzeul Culturii Săliştene, Muzeul Parohial Sălişte

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE

Muzeul Silviculturii se află in subordinea inginerului şef ocol ,al 
Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte.

Muzeul Silviculturii îndeplineşte urmatoarele atribuţii:

1. Patrimoniul cuprinde obiecte,panouri,unelte,utilaje,aparate,documente,insigne medalii,brevete,fotografii ,uniforme, etc.din domeniul silviculturii.
2. Asigură gestionarea,evidenţa,cercetarea,dezvoltarea,conservarea protejarea şi restaurarea patrimoniului propriu.
3. Asigură punerea în valoare a patrimoniului propriu.
4. Muzeul este o unitate stucturală ,deschisa publicului după un orar bine stabilit avind ca tematică “Istoria Silviculturii – trecut si prezent.
5.Fondul documentar al muzeului este destinat silvicultorilor activi si pensionari, studenţilor, masteranzilor,doctoranzilor, tuturor celor interesaţi de domeniul silviculturii.
6. Efectueaza activităţi de documentare şi informare cu privire la activitatea din silvicultură, la solicitarea,societăţii civile,instituţii de invaţămint, alte organizaţii.
7. Asigură informarea noilor salariaţi în cadrul programelor cu privire la istoricul prezentul şi viitorul silviculturii româneşti.
8. Asigura suport în vederea desfaşurării programelor proprii de formare profesională a salariaţilor.
9. Se preocupă permanent de îmbunătaţirea calitativă si cantitativă a volumului de material de specialitate.
10.Participă cu exponate si diverse materiale documentare la diverse manifestări
11. Pune la dispozitie pe bază de tarife infrastructură deţinută cu scopul de a se organiza conferinţe, simpozioane,dezbateri, mese rotunde, dar şi alte evenimente.

12. Anual pina la 1 decembrie şeful muzeului propune spre aprobare conducerii Ocolului Silvic Valea Cibinului-,Sălişte, nivelul tarifelor pentru închirierea infrastructurii deţinute, pentru cele două tipuri de activităţi.
• Inchirierea sălii de conferinţe pentru organizarea de dezbateri, conferinţe , mese rotunde,etc.
• Inchirierea spaţiilor pentru alte evenimente cu character restrins 
13. Propune desfăşurarea şi participă la acţiuni de promovare a ofertei de inchiriere a infrastucturii deţinute prin realizarea de reclame, promouri, pliante etc.
14. Organizează evenimente în colaborare cu alte entităţi, cu sau fară perceperea de chirie pentru aceste manifestări.
15. Intocmeşte un Registru al evenimentelor, în care se vor consemna planificările de evenimente, cu datele specifice contractelor încheiate si evenimentele derulate pe parcursul desfaşurării activităţilor.
16. Iniţiază încheiera de Protocoale de colaborare cu instituţii de învăţămînt
superior ,institute de cercetare,muzee,organizaţii non profit, agenţi economici etc, pentru elaborarea de lucrări de cercetare a sectorului silvic, inclusiv a istoriei silviculturii de către studenţii masteranzi, doctoranzi, cercetători,etc.
17.Propune desfăşurarea şi participă la acţiuni de promovare a ofertei de colaborare în vederea realizării de lucrări de documentare şi cercetare,disertaţie, etc. prin realizarea de reclame ,promouri,pliante etc.
18. Intocmeşte un Registru al Protocoalelor de colaborare în care se vor consemna lucrările planificate a se realiza, partenerul, cercetătorul şi evenimentele derulate pe parcursul desfăşurării activităţii.
19. Iniţiază Protocoale de colaborare cu muzee,agenţi economici,etc. – pentru achiziţionarea de material şi documente care permit conservarea identităţii sectorului silvic şi valorificarea istoriei silviculturii,realizarea punctelor muzeistice în vivum etc.
şi cu mass media pentru prezentarea istoriei silviculturii a evenimentelor siviculturale curente şi a strategiilor specifice acestui domeniu.
20. Propune desfasurarea şi participă la acţiuni de promovare a ofertei de colaborare în vederea conservării identităţii sectorului silvic, valorificării istoriei silviculturii,a prezentării evenimentelor silviculturale curente şi a stategiilor specifice acestui domeniu prin realizarea de reclame, promouri,pliante,etc.
21. Elaborează si menţine o bază de date cu informaţii despre silvicultură
Datele cuprinse in aceasta baza de date va cuprinde cel puţin:
• Conferinţe, şcoli,cursuri,organizaţii,companii,
• Baza de date cu contacte
• Documente deţinute,scanate
• Informaţii privind legislaţia în domeniul silviculturii, standard ,norme şi normative
• Informaţii privind proceduri şi instrucţiuni de lucru specific silviculturii
• Documente puse la dispoziţie de organizaţii şi organisme la care Direcţia Silvică Sibiu si Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte este membru sau partener.
• Datele continute în baza de date vor fi menţinute pe un server şi vor putea fi accesate de pe adresa www.vlcsilvoturism.ro
22. Construieşte muzeul virtual al silviculturii şi asigură intreţinerea acestuia.
23. Elaborează Regulamentul pentru monitorizarea evenimentelor importante din cadrul Direct iei Silvice Sibiu şi a Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte . şi muzeificarea acestora.
24. Colaborează cu asociaţii şi instituţii pentru obţinerea de informaţii de specialitate din domeniul silviculturii.
25. Asigură aplicarea prevederilor legale privind protecţia mediului,precum şi menţinerea şi îmbunătăţirea tuturor cerinţelor care derivă din documentele Sistemului de Management de Mediu în cadrul compartimentului;

Stategia de dezvoltare a Muzeului Silviculturii pe termen scurt,mediu şi lung

Imagine,informare,perfecţionare,diseminarea informaţiei în interiorul şi exteriorul
Directiei Silvice şi RNP ROMSILVA.

Misiunea Muzeului Silviculturii
Culegerea de informaţii şi organizarea de activităţi de diseminare a acesteia
Perfecţionarea şi implicarea în activitatea de cercetare şi elaborare materiale privind sectorul silvic
Schimbarea percepţiei privind rolul important pe care silvicultura a avut-o şi o are în viaţa oamenilor, a cetaţii.
Eliminarea imaginii privind poziţia rigidă care îi este asociată acestei ramuri.

Obiective strategice
1. Valorificarea trecutului silviculturii – Expoziţii şi muzeificarea sectorului silvic
2. Deschiderea porţilor viitorului – Sistem inteligent de documentare şi informare pe plan naţional şi European.
3. Asigurarea finanţării – Inchirierea infrastructurii Muzeului.
Obiective tactice
1. Expoziţii şi muzeificarea sectorului silvic
De ce muzeificarea silviculturii?
Încă din cele mai vechi timpuri codrul a fost lăcas pentru om i-a dat adăpost ,hrană 
caldură şi l-a apărat de duşmani, la noi “Codrul a fost frate cu Românul”
Ţara noastră şi-a adus un aport important la dezvoltarea acestui sector, prin minţile luminate ale marilor silvicultori români( Marin Drăcea – om de ştiinţa ,doctrinar,tribun al pădurilor; Stinghe, Chiriţă, Lupe,Giurgiu,…) 
Lemnul ca materie primă cu multiplele sale intrebuinţări ,folosit în industria mobilei, navală,instrumentelor muzicale , construcţii,pielărie, tananţi şi vopsele etc.a fost şi este o sursă importantă de venit pentru ţară.
Exportul de materie primă în toata lumea, denotă calitatea lemnului românesc.
Dacă noi nu ne cunoaştem valoarea şi contribuţia adusă la ridicarea sectorului silvic, nu putem sa aşteptăm ca alţii să o facă.

1.1 Deschiderea Muzeului Silviculturii pentru vizitarea de către publicul larg.
Muzeul Silviculturii organizează şi coodonează activitatea de muzeificare a patrimoniului care se completează mereu cu diferite piese specifice acestui sector.
Pregătirea documentaţiei necesare avizării conform Legii 311/2003 şi obţinerea avizului de funcţionare de la Ministerul Culturii şi Cultelor.
Deschiderea oficială pentru vizitarea Muzeului 01 Decembrie 2011.
1.2 Activităţi cu participarea publicului larg
– organizarea unui program saptămînal de vizitare a Muzeului cu orarul:
• luni pînă vineri 8 – 16
• sîmbătă şi duminică în cazuri speciale
– construirea unui muzeu virtual al silviculturii şi întreţinerea acestuia pe site-ul www.vclsilvoturism.ro
– organizarea de expoziţii tematice în colaborare cu alte muzee si instituţii
– participarea cu exponate şi materiale documentare din cadrul Muzeului la diverse manifestări
– valorificarea istoriei silviculturii prin prezentări ale evenimentelor din silvicultură prin filme, documentare,promouri,pliante etc.

1.3 Activităţi de cercetare şi valorificare a istoriei silviculturii
– conservarea identităţii sectorului silvic prin achiziţionarea restaurarea şi expunerea pieselor din domeniul silviculturii.
– colaborarea cu alte instituţii de învăţămînt superior,institute de cercetare,muzee,organizaţii non profit,agenţi economici etc. pentru elaborarea de lucrări de cercetare a sectorului silvic, inclusiv a istoriei silviculturii de către studenţi.masteranzi,doctoranzi,cercetători,etc.
– colaborarea cu mass- media pentru prezentarea istoriei silviculturii a evenimentelor silvice curente şi a strategiilor specifice acestui domeniu de activitate.
– realizarea punctelor muzeistice în vivum şi organizarea circuitelor de vizitare a acestora.
– elaborarea de carţi, broşuri,filme,pliante pentru a pune la dispoziţia opiniei publice a informaţiilor reale, documentate şi corecte despre trecutul,prezentul şi viitorul acestui sector sub aspect tehnic,economic,commercial,legislativ ,etc.
– organizarea de manifestări ştiinţifice pe teme de istorie a silviculturii.
– participarea la manifestări ştiinţifice pe teme de istorie a silviculturii organizate de alte instituţii.
– Înscrierea muzeului în
* Asociaţia Europeană a istoriei silviculturii
* Comitetul Internaţional pentru Consevarea Patrimoniului silvic
* S.a
Iniţierea semnării de protocoale de colaborare cu alte muzee din ţară şi strainătate

1.4 Activitatea de muzeificare a istoriei recente
Muzeificarea curentă a evenimentelor din sectorul silvic se defineşte ca fiind totalitatea activităţilor memorabile care se desfaşoară într-un domeniu şi care prin consemnare,organizare şi valorificare formează istoria recentă a acestui domeniu.
Evenimentele care constituie obiectul muzeificării sunt următoarele:
• parafarea actelor prin care se pun bazele unor noi forme de cooperare în sectorul sivic cu impotanţă naţională şi internaţională:
• organizarea de manifestări ,conferinţe, simpozioane,mese rotunde,etc. de către Direcţia Silvică Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului –Sălişte.
• finalizarea lucrărilor pentru o serie de obiective importante din sectorul silvic
• lucrări tehnice cu grad mare de complexitate care se execută
• lucrări originale realizate
• alte activităţi
În conformitate cu Regulamentul de muzeificare aprobat, personalul Muzeului Silviculturii trebuie sa fie anunţat despre orice eveniment care se încadreazaă în categoria celor enumerate mai sus şi să întocmeascaă împreună cu personalul de specialitate o fişă a acelui eveniment,cuprinzînd inclusiv poze, şi înregistrări video. Toate aceste elemente vor fi arhivate şi vor compune istoria recentă a sectorului silvic.

2.Activitatea de documentare şi informare pe plan naţional şi internaţional
2.1 Activitatea de documentare privind situaţia prezentă şi evoluţia viitoare a sectorului silvic
– desfăşurarea de activităţi documentare şi informare în domeniul silviculturii pe plan naţional şi internaţional prin:
* cercetare pe internet,cărţi,ziare
* abonare şi acces la baza de date cu informaţii specifice sectorului silvic
* participarea la congrese,conferinţe,seminarii,mese rotunde,dezbateri,cursuri de specialitate
* colaborarea şi schimbul de informaţii cu instituţii şi asociaţii de specialitate,
* colaborarea şi schimbul de informaţii cu societăţi comerciale din sectorul silvic
* asocierea la grupurile de lucru ale diverselor instituţii şi asociaţii profesionale,
* participarea la cursuri de iniţiere pentru domenii noi de activitate
* manifestări naţionale şi internaţionale cu scop informativ
* manifestări cu scop de stabilire a unor relaţii bilaterale cu diferite organisme
* iniţierea unor relaţii de colaborare cu firme ,asociaţii,instituţii,ambasade etc.
* participarea activă la grupuri de lucru ,informări, statistici în domeniu

2.2 Activitatea de diseminare a informaţiilor privind situaţia prezentă şi evoluţia viitoare a sectorului silvic
* elaborează şi menţine o bază de date cu informaţii despre silvicultură. Datele cuprise in această bază de date vor cuprinde cel puţin:
* conferinţe,şcoli,cursuri,organizaţii,companii
* baza de date cu contracte;
* documente deţinute,scanate( asigură scanarea tuturor documentelor existente pe suport de hîrtie şi cuprinderea acestora în baza de date de informare )

* informaţii privind legislaţia în domeniul silviculturii,Standarde ,norme şi normative;
* informaţii privind proceduri şi instrucţiuni de lucru specifice sectorului silvic
* documente puse la dispoziţie de organizaţii şi organisme la care unitatea este membru sau partener
Datele deţinute în baza de date vor fi menţinute pe un server şi vor putea fi accesate de pe site- ul www.vclsilvoturism.ro în sistem securizat.
Informaţiile cuprinse în aceasta se vor organiza şi arhiva, constituind o bază de date care oricind şi oriunde să poată fi accesată şi utilizată;
* diseminarea informaţiilor privind evenimentele curente catre specialiştii din domeniul silvic

* colaborarea cu alte instituţii de învatămînt superior, institute de cercetare,organizaţii non profit,agenţi economici etc. pentru elaborarea de lucrări de cercetare a sectorului silvic de către studenţi masteranzi,doctoranzi, cercetători etc.
* colaborarea cu organizaţiile non-profit,instituţii de învăţămint superior,mass-media etc.pentru prezentarea evenimentelor silvice şi a strategiilor specifice acestui domeniu,
* elaborarea de cărţi,broşuri,filme,pliante,pentru a pune la dispoziţia opiniei publice a informaţiilor reale, documentate şi corecte despre trecutul,prezentul şi viitorul acestui sector sub aspect tehnic,economic,commercial,legislativ,etc.
* de a colabora cu alte instituţii la realizarea de normative,norme, standard etc. specifice sectorului silvic,
* elaborarea de material documentar ,studii de piaţă studii de oportunitate periodice sau cooparticiparea alături de firme la elaborarea unui astfel de material,
* analiză de marcheting pe piaţa naţională şi regională de a organiza împreună cu alte instituţii unele manifestari ştiinţifice,

* Organizarea anuală a Forumului silvicultural cu urmatoarele secţiuni
~ explorare si exploatare
~ transport ,depozitare si distribuire
~ comercializare material lemons şi eficienţă economică
~ legislaţie,norme reglementări şi standard
Organizarea periodică a meselor rotunde pe urmatoarele domenii:
~ comercializare material lemons şi eficienţă economică
~ legislaţie ,norme ,reglementări şi standard
~ participarea la manifestări ştiinţifice organizate de alte instituţii
Evenimente anuale propuse a fi sustinute de D.S.Sibiu – O. S.Valea Cibinului – Sălişte
• Luna plantării arborilor 15 Martie – 15 Aprilie în colaborare cu instituţiile de învăţămînt şi alte organizaţii interesate
• Concursul “ Cel mai bun pădurar “ organizat anual la nivel de Ocol silvic,Direcţie silvică, RNP-ROMSILVA – specialişti în domeniu
• Forumul universitar al sivicultorilor în claborare cu Departamentul Silvic
• Sisteme ecologice şi performante pentru exploatarea lemnului – dezbateri
• Reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate dezbateri şi soluţii
• Certificarea pădurilor FSC ( Forest Stewwardschip Council )
PVRC ( Păduri cu valoare ridicată de conservare)
în colaborare cu agenţii economici şi firmele de exploatare
• Mese rotunde şi dezbateri lunare şi trimestriale la nivel de Ocol silvic ,Direcţie Silvica şi RNP – antrenat corpul silvic
• Organizarea de vînători cu participarea vînătorilor străini
• Managementul Mediului în colaborare cu Ministerul Mediului – instruire
• Mentalitatea şi comportamentul organizaţional – în colaborare cu compartimentul Resurse umane
• Aplicarea legislaţiei silvice şi respectarea ei în colaborare cu Compartimentul Juridic
• Eficienţa economică a activităţii din silvicultură – în colaborare cu Compartimentul Economic.

3.Activitatea de închiriere a infrastructurii muzeului
– închirierea infrastructurii Muzeului Silviculturii compusă din Săli de conferinţe, ,Săli de şedinţă,spaţii de discuţii,
– oferirea de asistenţă tehnică pe parcursul desfăşurării evenimentelor
– înregistrarea evenimentului
– realizarea de fotografii pe tot parcursul desfăşurării evenimentului pentru participanţii la eveniment

Resurse umane necesare

Muzeul Silviculturii a fost constituit ca serviciul în cadrul structurii Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte cu :
1 post de şef centru – ocupa

În conformitate cu Obiectivele cadru stabilite în Calendarul activităţilor Muzeului Silviculturii pentru anul 2013 aprobat de Şeful Ocolului Silvic Valea Cibinului- Sălişte şi avînd în vedere obiectivele prevăzute în prezenta Strategie de dezvoltare considerăm necesare unele măsuri pe termen scurt şi mediu cum ar fi :
– crearea şi întreţinerea site-ului Muzeul virtual al Silviculturii www.vclsilvoturism.ro
– asigurarea participării personalului la cursuri de perfecţionare,seminarii,conferinţe,grupuri de lucru,întilniri cu alte firme şi instituţii
– colecţionarea de exponate şi expunerea lor 
– amenajarea de noi vitrine
– dotarea cu aparatură audio- video
– dezvoltarea soft-ului “ Muzeul Virtual”
Pe termen mediu se urmăreşte
– susţinerea financiară a evenimentelor organizate de Muzeul Silviculturii
– susţinerea financiară a organizării de expoziţii sau participarea la expoziţii
– susţinerea financiară a calităţii de membru la asociaţii de profil;

Raport de activitate 01 Decembrie 2011 – 31 Decembrie 2017

MUZEUL SILVICULTURII

Raport de activitate 01 Decembrie 2011 – 31 Decembrie 2011

În data de 01Decembrie 2011 a avut loc deschiderea oficială a Muzeului Silviculturii din cadrul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte.

În perioada care a trecut Muzeul Silviculturii a desfăşurat o activitate bogată atît în ceea ce priveşte colecţia de piese pentru muzeu , dar şi în ceea ce priveşte infrastuctura Muzeului.

În această perioadă au avut loc manifestări culturale care au implicat şi activitatea Muzeului Silviculturii.

* 1 Decembrie 2011 – “ Ziua Republicii “ – Inaugurarea şi deschiderea Muzeului pentru vizitare – publicului larg. – în colaborare cu Muzeul Parohial Sălişte şi Muzeul Culturii Săliştene

* 6 Decembrie 2011” Colinde romăneşti din Mărginimea Sibiului “
Tradiţii şi obiceiuri – în colaborare cu Liceul Ioan Lupaş Sălişte şi Corul parochial – biserica din Grui- Sălişte

* 9 Decmbrie 2011 – Sesiune de comunicări privind – recoltarea pomilor de iarnă –acţiune de conştientizare a generaţiei tinere – protecţia mediului –formarea şi dezvoltarea conştiintei ecologice a elevilor – participa autorităţi locale,silvicultori ,locuitori ai urbei precum şi elevi ai şcolilor din Sălişte, Sibiel, Tilişca.

* 20 Decembrie 2011 – “ Sărbători cu bucurie “ – Impodobirea Bradului de Crăciun “concert de colinde – participa elevi ai Liceului Ioan Lupaş Sălişte si un grup de silvicultori de la Ocolul Silvic Valea Cibinului –Sălişte.,

* 28 Decembrie 2011- “Întilnirea Junilor “ Sălişte- Cîntec joc şi voie bună- Port popular şi tradiţii în zona Mărginimii – participă ansambluri populare din Mărginimea Sibiului precum şi ansambluri populare din Vaideeni, Novaci , vetre create de Mărgineni etc.

În această scurtă perioadă de la deschiderea Muzeului Silviculturii , şeful Muzeului a participat la vernisaje,evenimente , sesiuni de comunicari care au avut loc în oraşul Sălişte şi municipiul Sibiu.

S-au incheiat protocoale de colaborare şi convenţii cadru de colaborare cu liceele din zonă şi şcolile gimnaziale, alte instituţii în vederea organizării unor activităţi comune, manifestări ştiinţifice,culturale,şi artistice. – Facultatea de Silvicultură Braşov , Liceul Tehnologic Ioan Lupaş Sălişte,Liceul Gustav Gundisch Cisnădie, Liceul teoretic Constantin Noica Sibiu, Clubul Copiilor Cisnădie

In ceea ce priveşte numărul de vizitatori interesul a fost destul de mare: ne-au trecut pragul un numar de 527 vizitatori, marea majoritate fiind costituită din tineri.

Raport de activitate pentru perioada 1 ianuarie 2012 – 31 Decembrie 2012

~ 9 Ianuarie 2012 Sesiune de lucru sediul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte – Participă Directorul Direcţiei Silvice Sibiu domnul Troancă Ilie, indrumatorul din partea Direcţiei Silvice Sibiu domnul Soare Ghiorghe şi colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte.

~ 15 Ianuarie 2012 “ Luceafărul poeziei româneşti “Program dedicat Zilei de naştere a marelui poet Mihai Eminescu – realizat în colaborare cu elevii Liceului Ioan Lupaş din Sălişte.

~ 24 Ianuarie 2012 Zi dedicată “ Unirii Principatelor Române” manifestare cu caracter istoric – păstrarea vie a memoriei înaintaşilor participă elevii şcolilor din Sălişte,Sibiel, Tilişca. – în colaborare cu Muzeul Peligrad Sălişte şi Muzeul de Icoane pe sticlă Sibiel.

~ 03 Februarie 2012- Sesiune de lucru dezbateri – participă colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

~ 09.02.2012 – Dezbateri în jurul mesei rotunde privind reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate- într-o zona săracă în vegetaţie forestieră – Primăria Loamneş – participă personal silvic şi autorităţi locale ale Primăriei Loamneş

~08 Martie 2012 – Sesiune de lucru dezbateri privind Campania de împăduriri în primăvara 2012, -“ Omagiu adus Zilei de 8 Martie “–ziua femeii.- participă colectivul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

~09 Martie 2012 – Incheierea protocolului de colaborare cu Liceul teoretic Constantin Noica Sibiu – “Luna plantării arborilor” şi “ Prietenii naturii” cu participarea la acest proiect a Colegiului National Bănăţean Timişoara şi Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnădie, Colegiul tehnic Independenţa Sibiu.

~ 15 Martie 2012 – debutul în ‘Luna plantării arborilor” manifestare la nivel naţional cu participarea personalului silvic şi a instituţiilor antrenate în această acţiune – cu participarea – Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara şi Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnadie, Colegiul tehnic Independenţa Sibiu

~22 Martie 2012 – Reuniunea Mărginenilor- Vernisaj dedicat celor 11 academicieni din Mărginime – cu participarea personalităţilor, intelectualilor şi locuitorilor din urbe.

~ 05Aprilie 2012 – Sesiune de comunicări- Certificarea pădurilor( FSC) -tehnici de cultură bio, participă dl.doctor Chira I ICAS Braşov şi specialişti în domeniul silviculturii de la Direcţia Silvică Sibiu şi ocoalele din subordine

~ 09 Aprilie 2012 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte – “Luna Plantării arborilor” – participă colectivul ocolului şi specialişti de la Direcţia Silvică Sibiu.

~ 23 Aprilie 2012 –Hramul Schitului Foltea din Sălişte- Izvorul Tămăduirii-cu participarea locuitorilor urbei şi împrejurimi la slujba arhierească, apoi vizitarea muzeelor – în colaborare cu Muzeul Parohial şi Muzeul Culturii Săliştene

~ 01 Mai 2012 Maialul Pompierilor- Serbarea pompierilor – cu participarea formaţiilor de pompieri din oraşul Sălişte şi împrejurimi

~ 07 Mai 2012 Bilanţ activitate – Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte cu participarea colectivului ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

~ 21 Mai 2012 Practică pe itinerar cu studenţii Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov

~01 Iunie 2012 – Zi dedicată copiilor- cu participarea elevilor Şcolii Gimnaziale Sălişte

~ 05 Iunie 2012- Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului –Sălişte- Îngrijirea culturilor forestiere tinere şi Evaluarea fructificaţiei la speciile cu coacere timpurie – cu participarea colectivului ocolului silvic si a reprezentanţilor Direcţiei Sivice Sibiu.

~ 14 Iunie 2012 – în cadrul Protocolului de colaborare încheiat între Direcţia Silvică Sibiu şi Direcţia de Silvicultură din Landul Turingia – cu participarea specialiştilor silvici germani ,însoţiţi de specialişti români din silvicultură.

~ 10 Iulie 2012 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Controlul anual al regenerărilor: Concursul “ Cel mai bun Pădurar “ faza pe ocol – participă colectivul de silvicultori din cadrul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

~ 15 Iulie 2012 – Sărbătoarea “ Bujorului de munte” –participă personalul Ocolului Silvic şi al Direcţiei Silvice Sibiu

~ 08 August 2012 – Sesiune de comunicări la sediul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte – Certificarea pădurilor ( PVRC-URI ) şi aplicarea măsurilor biologice de combatere în arborete – protecţia pădurilor

~ 15 August 2012 Zilele culturale ale Mărginimii – Cîntec joc şi voie bună Sarbătoarea oierilor – Întilnire pe plaiurile mioritice ale localităţii Tilişca- cu participarea publicului larg din Sălişte ,Tilişca şi imprejurimi in colaborare cu Primaria Tilişca şi Primaria Sălişte

~ 03 Sepembrie 2012 Sesiune de comunicări -la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Cifra de afaceri, recoltări fructe de pădure , recoltări de seminţe forestiere– participă colectivul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

~ 06 Septembrie 2012 Concursul “ Cel mai bun pădurar “ faza pe judeţ –cu participarea specialiştilor de la toate ocoale Silvice din judeţ.

~ 01 Octombrie 2012 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte –Analizarea indicatorilor din program – Situaţia financiară – stabilirea programului pentru semănăturile de toamnă -participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

~08 Noiembrie 2012 – Bilanţ activitate –Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte
Indicatori de performanţă –lucrări de ingrijire, recoltare masa lemnoasă – participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

~ 1 – 30. Noiembrie 2012 – Festivalul Corurilor Tradiţionale de la Sălişte
Muzică corală – cu participarea Ansamblurilor corale din zona Mărginimii Sibiului , a Ansamblurilor corale din Maramureş , dar şi a iubitorilor de cultură si tradiţie.

~ 6 Decembrie 2012 – ” Colinde româneşti din Mărginimea Sibiului “
Tradiţii şi obiceiuri – in colaborare cu Liceul Ioan Lupaş Sălişte şi Corul parohial – biserica din Grui- Sălişte

~ 21 Decembrie 2012 – “ O Brad frumos“ – Împodobirea Bradului de Crăciun “concert de colinde – participă elevi ai Liceului Ioan Lupaş Sălişte, elevi ai Şcolii Gimnaziale Sălişte şi un grup de silvicultori de la Ocolul Silvic Valea Cibinului –Sălişte.,

~ 28 Decembrie 2012- “Întîlnirea Junilor “ Sălişte- Cîntec joc şi voie bună- Port popular şi traditţi în zona Mărginimii – participă ansambluri populare din Mărginimea Sibiului precum şi ansambluri populare din Vaideeni, Novaci , vetre create de Mărgineni etc.

În cursul anului 2012 – Muzeul Silviculturii prin reprezentanţi a participat la Sesiuni de comunicari ,vernisaje şi evenimente care au avut loc în alte locaţii din oraş sau alte oraşe Sibiu, Braşov, Sebeş –Alba.
S-au incheiat Protocoale de colaborare cu Institutii de învatamînt, institutuţii de cultură în vederea organizării de activităţi comune, sesiuni de comunicări,manifestări culturale şi artistice.

In ceea ce priveşte numărul de vizitatori care ne-au trecut pragul în anul 2012 acesta este de 3683 din care marea majoritate tineri ,elevi ,liceeni, studenţi dar şi foarte mulţi silvicultori din breasla activi şi pensionari.

In urma Protocoalelor de colaborare încheiate cu Institutele de învăţămînt s-a urmărit antrenarea generaţiei tinere în acţiuni de extindere a fondului forestier de protejare a mediului . În cadrul acţiunii “ Păduri pentru oameni “ temă profund mediatizată în cadrul Cogresului din anul 2011 – declarat “Anul Internaţional al Pădurii” s-a tras un semnal de alarmă asupra rolului esenţial al pădurii pentru prezentul şi viitorul umanităţii.. Pe marginea conferinţei ministeriale de la Oslo – Reflecţii la finele “Anului International al Padurilor” s-a pus accent pe gestionarea durabilă şi susţinută a pădurilor .– problemă care nu poate fi soluţionată decit în mod global.

Raport de activitate pentru perioada 1 ianuarie 2013 – 31 Decembrie 2013

* 03 Ianuarie 2013 – Sesiune de comunicări – Raport activitate 2012- Program mobilizator pe anul 2013- participă colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea – Cibinului Sălişte precum şi reprezentanţi de seama ai, Direcţiei Silvice Sibiu

* 15 Ianuarie 2013 “ Luceafărul poeziei româneşti “Program dedicat Zilei de naştere a marelui poet Mihai Eminescu realizat în colaborare cu elevii Liceului Ioan Lupaş din Sălişte, Şcoala Gimnazială Sălişte

* 24 Ianuarie 2013 – Zi dedicată “ Unirii Principatelor Romane” manifestare cu caracter istoric – pastrarea vie a memoriei înaintaşilor participă elevii şcolilor din Sălişte,Sibiel, Tilişca. – în colaborare cu Muzeul Peligrad Sălişte şi Muzeul de Icoane pe sticlă Sibiel, Muzeul Culturii Săliştene

* 08 Februarie 2013- Sesiune de lucru dezbateri – participă colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

* 09.02.2013 – Dezbateri în jurul mesei rotunde privind reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate- intr-o zonă săracă în vegetatie forestieră – Primăria Loamneş–măsuri privind obţinerea materialului săditor necesar împăduririi acestor terenuri – participă personal silvic şi autorităţi locale ale Primăriei Loamneş

* 08 Martie 2013 – Sesiune de lucru dezbateri privind Campania de împăduriri în primăvara 2013, -“ Omagiu adus Zilei de 8 Martie “–ziua femeii.- participă colectivul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 14 Martie 2013 – Încheierea protocolului de colaborare cu Liceul teoretic Constantin Noica Sibiu – “Luna plantării arborilor” şi “ Prietenii naturii” – participă la acest proiect Şcoala Gimnazială nr. 4 Sibiu, Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnădie, Colegiul tehnic Independenţa Sibiu’ Clubul Copiilor Cisnadie

* 15 Martie 2013 – debutul în ‘Luna plantării arborilor” 15 Martie- 15 Aprilie acţiune la nivel naţional care datează din anul 1902 din iniţiativa Ministrului Învăţămîntului la acea vreme Spiru Haret – cu participarea personalului silvic şi a instituţiilor antrenate în aceasta acţiune.- Şcoala Gimnazială nr. 4 Sibiu ,Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnădie, Clubul Copiilor Cisnădie ,Colegiul tehnic Independenţa Sibiu.

* 22 Martie 2013 – Reuniunea Mărginenilor- Vernisaj dedicat celor 11 academicieni din Mărginime – cu participarea autoritătilor locale,personalităţilor, intelectualilor şi locuitorilor din urbe.

* 08Aprilie 2013 – Sesiune de comunicări- Campania de împăduriri in plină desfăşurare – participă reprezentanţii firmei prestatoare , specialişti în domeniul silviculturii de la Direcţia Silvică Sibiu şi ocol

* 08 Aprilie 2013 – Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte – “Luna Plantării arborilor” – participă elevii Liceului Onisifor Ghibu Sibiu si specialişti din silvicultură în cadrul proiectului “Stil de viţtă sanătos”

* 23 Aprilie 2013 – Hramul Schitului Foltea din Sălişte- Izvorul Tamăduirii-cu participarea locuitorilor urbei şi împrejurimi la slujba arhierească, apoi vizitarea muzeelor – în colaborare cu Muzeul Parohial si Muzeul Culturii Săliştene

* 26 Aprilie 2013 – În cadrul proiectului ‘Educarea populaţiei de vîrstă şcolară în spiritul dobindirii de noi cunostinţe despre natura şi protejarea mediului înconjurător “ în perioada lunii plantării arborilor s-a procedat la plantarea puieţilor de salcîm ,precum şi la vizitarea muzeului şi acumularea de noi cunostinţe despre silvicultură- participă Şcoala Gimnazială Poplaca precum şi specialişti în silvicultură de la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte

* 01 Mai 2013 – Maialul Pompierilor- Serbarea pompierilor – cu participarea formaţiilor de pompieri din oraşul Sălişte şi împrejurimi – dezbateri pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor – factor distrugător al fondului forestier şi nu numai.

* 09.Mai 2013 – Itinerar “ Reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate, regenerări naturale ale salcîmetelor, măsuri ecologice împotriva poluării mediului zona Copşa –Mică – sesiune de comunicari la sediul ocolului – deplasare în teren pentru dezbateri la faţa locului – participă personalul Direcţiei Silvice Sibiu şi personalul Ocolului Silvic Valea Cibinului –Sălişte.

* 10 Mai 2013 – Bilanţ activitate – Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte cu participarea colectivului ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.Finalizarea Campaniei de împăduriri, analizarea activităţii de exploatere a masei lemnoase.

* 18 Mai “ 2013 – Noaptea Muzeelor” – porţile Muzeului Silviculturii deschise pentru publicul larg – cu participarea numeroasă a vizitatorilor din zonă şi turiştilor din ţară prezenţi în zona Mărginimii Sibiului.

* 25 – 26 Mai 2013 – Zilele culturale ale Sibiului – Săliştea Capitală culturală a judeţului Sibiu – eveniment cultural de amploare şi înaltă ţinută – cu participarea autorităţilor locale, personalităţi de seama ale judeţului ,dar şi turişti veniţi să guste din farmecul inegalabil al Mărginimii Sibiului – în colaborare cu Primaria Sălişte, Biblioteca oraşenească Sălişte, Muzeul Culturii Săliştene, Muzeul Parohial, Muzeul de Icoane pe sticlă Sibiel, Uniunea scriitorilor – filiala Sibiu.

* 01 Iunie 2013 – Zi dedicată copiilor- cu participarea elevilor Şcolii Gimnaziale Sălişte Clasele I – VIII, preecum si a Gradiniţei de copii Sălişte

* 15.06.2013 – Lecţia de Silvicultură la Muzeul Silviculturii Sălişte impreună cu cursanţii de la Info Center Grup Sibiu , cei care imbraţişază această meserie care avind ocazia de a inţelege cât de multe pot fi realizate in domeniu , mai ales avind ca exemplu pe cei ce au lăsat in urma lor amintiri de neuitat

* 12 Iulie 2013 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Controlul anual al regenerărilor: Concursul “ Cel mai bun Pădurar “ faza pe ocol – participă colectivul de silvicultori din cadrul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 15 Iulie 2013 – Sărbătoarea “ Bujorului de munte” –participă personalul Ocolului Silvic şi al Direcţiei Silvice Sibiu

* 08 August 2013 – Sesiune de comunicări la sediul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte – Certificarea pădurilor ( PVRC-URI ) şi aplicarea măsurilor biologice de combatere în arborete – protecţia pădurilor,comunicare legată de interzicerea folosirii substanţelor chimice la voia intimplarii , respectarea cu stricteţe a listei aprobate şi agreate de FSC.

* 15 August 2013 Zilele culturale ale Mărginimii – Cîntec joc şi voie bună Sarbătoarea oierilor – Întilnire pe plaiurile mioritice ale localităţii Tilişca- cu participarea publicului larg din Sălişte ,Tilişca şi imprejurimi in colaborare cu Primăria Tilişca şi Primăria Sălişte

* 03 Sepembrie 2013 Sesiune de comunicări -la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Cifra de afaceri, recoltări fructe de pădure , recoltări de seminţe forestiere– participă colectivul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 07 Septembrie 2013 Concursul “ Cel mai bun pădurar “ faza pe judeţ –cu participarea specialiştilor de la toate ocoale silvice din judeţ , desfaşurarea probelor de concurs are loc la sediul Directiei Sivice Sibiu, dupa terminarea probelor participanţii vizitează muzeul Silviculturii

* 01 Octombrie 2013 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte –Analizarea indicatorilor din program – Situaţia financiară – stabilirea programului pentru semănăturile de toamnă -participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

* 08 Noiembrie 2013 – Bilanţ activitate –Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte
Indicatori de performanţă –lucrări de ingrijire, recoltare masa lemnoasă – participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

* 1 – 30. Noiembrie 2013 – Festivalul Corurilor Tradiţionale de la Sălişte
Muzică corală – cu participarea Ansamblurilor corale din zona Mărginimii Sibiului , a Ansamblurilor corale din ţara , dar şi a iubitorilor de cultură si tradiţie.

* 6 Decembrie 2013 – ” Colinde româneşti din Mărginimea Sibiului “
Tradiţii şi obiceiuri – in colaborare cu Liceul Ioan Lupaş Sălişte şi Corul parohial – biserica din Grui- Sălişte

* 21 Decembrie 2013– “ O Brad frumos“ – Împodobirea Bradului de Crăciun “concert de colinde – participă elevi ai Liceului Ioan Lupaş Sălişte, elevi ai Şcolii Gimnaziale Sălişte şi un grup de silvicultori de la Ocolul Silvic Valea Cibinului –Sălişte.,

* 28 Decembrie 2013- “Întîlnirea Junilor “ Sălişte- Cîntec joc şi voie bună- Port popular şi tradiţii în zona Mărginimii – participă ansambluri populare din Mărginimea Sibiului precum şi ansambluri populare din Vaideeni, Novaci , vetre create de Mărgineni etc.

În cursul anului 2013 – Muzeul Silviculturii prin reprezentanţi a participat la Sesiuni de comunicări ,vernisaje şi evenimente care au avut loc în alte locaţii din oraş sau alte oraşe Sibiu, Braşov, Sebeş –Alba.
S-au incheiat Protocoale de colaborare cu Instituţii de învaţămînt, institutuţii de cultură în vederea organizării de activităţi comune, sesiuni de comunicări,manifestări culturale şi artistice.

In ceea ce priveşte numărul de vizitatori care ne-au trecut pragul în anul 2013 acesta este de 2954, din care marea majoritate tineri ,elevi ,liceeni, studenţi dar şi foarte mulţi silvicultori din breaslă activi şi pensionari , de asemenea ne-am bucurat de participarea grupurilor de turişti străini care sunt incintaţi de valorile culturale ale Mărginimii Sibiului.

Mulţumim tuturor celor care au încredere în noi , îi aşteptăm cu drag să ne treacă pragul pentru a le împărtăşii din „tainele şi sensul adînc al înfraţirii noastre cu pădurea.”

Raport de activitate pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 Decembrie 2014

* 07 Ianuarie 2014 – Sesiune de comunicări – Raport activitate 2013- Program mobilizator pe anul 2014- participă colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea – Cibinului Sălişte precum şi reprezentanţi de seamă ai, Direcţiei Silvice Sibiu

* 15 Ianuarie 2014 “ Luceafărul poeziei româneşti “Program dedicat Zilei de naştere a marelui poet Mihai Eminescu realizat în colaborare cu elevii Liceului Ioan Lupaş din Sălişte, Şcoala Gimnazială Sălişte

* 24 Ianuarie 2014 – Zi dedicată “ Unirii Principatelor Romane” manifestare cu caracter istoric – păstrarea vie a memoriei înaintaşilor participă elevii şcolilor din Sălişte,Sibiel, Tilişca. – în colaborare cu Muzeul Peligrad Sălişte şi Muzeul de Icoane pe sticlă Sibiel, Muzeul Culturii Săliştene

* 07 Februarie 2014- Sesiune de lucru dezbateri – participă colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

* 09.02.2014 – Dezbateri în jurul mesei rotunde privind reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate- intr-o zonă săracă în vegetaţie forestieră – Primăria Loamneş–măsuri privind obţinerea materialului săditor necesar împăduririi acestor terenuri – participă personal silvic şi autorităţi locale ale Primăriei Loamneş

* 07 Martie 2014 – Sesiune de lucru dezbateri privind Campania de împăduriri în primăvara 2014, -“ Omagiu adus Zilei de 8 Martie “–ziua femeii.- participă colectivul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 14 Martie 2014 – Încheierea protocolului de colaborare cu Liceul teoretic Constantin Noica Sibiu – “Luna plantării arborilor” şi “ Prietenii naturii” – participă la acest proiect Şcoala Gimnazială nr. 4 Sibiu Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnădie, Colegiul tehnic Independenţa Sibiu’ Clubul Copiilor Cisnădie

* 15 Martie 2014 – debutul în ‘Luna plantării arborilor” 15 Martie- 15 Aprilie acţiune la nivel naţional care datează din anul 1902 din iniţiativa Ministrului Învăţămîntului la acea vreme Spiru Haret -cu participarea personalului silvic şi a instituţiilor antrenate în această acţiune.- Şcoala Gimnazială nr. 4 Sibiu Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnădie, Clubul Copiilor Cisnădie Colegiul tehnic Independenţa Sibiu, Scoala gimnazială Şura -Mică

* 22 Martie 2014 – Reuniunea Mărginenilor- Vernisaj dedicat celor 11 academicieni din Mărginime – cu participarea autoritătilor locale,personalităţilor, intelectualilor şi locuitorilor din urbe.

* 03Aprilie 2014 – Sesiune de comunicări- Campania de împaduriri in plină desfăşurare – participă reprezentanţii firmei prestatoare , specialişti în domeniul silviculturii de la Direcţia Silvică Sibiu şi personalul ocolului implicat in această acţiune.

* 08 Aprilie 2014 – Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte – “Luna Plantării arborilor” – participă elevii Liceului Onisifor Ghibu Sibiu , Aaociatia “Reuniunea Mărginenilor” in colaborare cu Inspectoratul Judetean Şcolar şi specialişti din silvicultură în cadrul proiectului “Luna plantării arborilor” şi” Săptamina altfel”

* 25 Aprilie 2014 – Hramul Schitului Foltea din Sălişte- Izvorul Tamăduirii-cu participarea locuitorilor urbei şi împrejurimi la slujba arhierească, apoi vizitarea muzeelor – în colaborare cu Muzeul Parohial şi Muzeul Culturii Săliştene

* 26 Aprilie 2014 – În cadrul proiectului ‘Educarea populaţiei de vîrstă şcolară în spiritul dobindirii de noi cunostinţe despre natură şi protejarea mediului înconjurător “ în perioada lunii plantării arborilor s-a procedat la plantarea puieţilor de salcîm, molid precum şi la vizitarea muzeului şi acumularea de noi cunostinţe despre silvicultură- participă Şcoala Gimnazială Poplaca precum şi specialişti în silvicultură de la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte

* 01 Mai 2014 – Maialul Pompierilor- Serbarea pompierilor – cu participarea formaţiilor de pompieri din oraşul Sălişte şi împrejurimi – dezbateri pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor – factor distrugător al fondului forestier şi nu numai.

* 08.Mai 2014 – Itinerar “ Reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate, regenerări naturale ale salcîmetelor, măsuri ecologice împotriva poluării mediului zona Copşa –Mică – sesiune de comunicari la sediul ocolului – deplasare în teren pentru dezbateri la faţa locului – participă personalul Direcţiei Silvice Sibiu şi personalul Ocolului Silvic Valea Cibinului –Sălişte.

* 09 Mai 2014 – Bilanţ activitate – Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte cu participarea colectivului ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.Finalizarea Campaniei de împăduriri, analizarea activităţii de exploatere a masei lemnoase.

* 17 Mai “ 2014 – Noaptea Muzeelor” – porţile Muzeului Silviculturii deschise pentru publicul larg – cu participarea numeroasă a vizitatorilor din zonă şi turiştilor din ţară si strainatate prezenţi în zona Mărginimii Sibiului.

* 25 – 26 Mai 2014 – Zilele culturale ale Săliştii– Săliştea Capitală culturală a Marginimii Sibiului – eveniment cultural de amploare şi înaltă ţinută – cu participarea autorităţilor locale, personalităţi de seama ale judeţului ,dar şi turişti veniţi să guste din farmecul inegalabil al Mărginimii Sibiului – în colaborare cu Primăria Sălişte, Biblioteca orăşenească Sălişte, Muzeul Culturii Săliştene, Muzeul Parohial, Muzeul de Icoane pe sticlă Sibiel, Uniunea scriitorilor – filiala Sibiu.

* 01 Iunie 2014 – Zi dedicată copiilor- cu participarea elevilor Şcolii Gimnaziale Sălişte Clasele I – VIII, preecum si a Gradiniţei de copii Sălişte.

* 05.06.2014 – Bilanţ activitate – Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte cu participarea colectivului ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.Finalizarea Campaniei de împăduriri, analizarea activităţii de exploatere a masei lemnoase.
* 07 Iulie 2014 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Controlul anual al regenerărilor: Concursul “ Cel mai bun Pădurar “ faza pe ocol – participă colectivul de silvicultori din cadrul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 10 Iulie 2014 – Sărbătoarea “ Bujorului de munte” –participă personalul Ocolului Silvic şi al Direcţiei Silvice Sibiu

* 07 August 2014 – Sesiune de comunicări la sediul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte – Certificarea pădurilor ( PVRC-URI ) şi aplicarea măsurilor biologice de combatere în arborete – protecţia pădurilor,comunicare legata de interzicerea folosirii substantelor chimice la voia intimplării , respectarea cu stricteţe a listei aprobate si agreate de FSC.

* 15 August 2014 Zilele culturale ale Mărginimii – Cîntec joc şi voie bună Sarbătoarea oierilor – Întilnire pe plaiurile mioritice ale localităţii Tilişca- cu participarea publicului larg din Sălişte ,Tilişca şi imprejurimi in colaborare cu Primăria Tilişca şi Primăria Sălişte

* 08 Sepembrie 2014 Sesiune de comunicări – la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Cifra de afaceri, recoltări fructe de pădure , recoltări de seminţe forestiere–stadiul realizării lucrarilor de ingrijire participă colectivul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 10 Septembrie 2014 Concursul “ Cel mai bun pădurar “ faza pe judeţ –cu participarea specialiştilor de la toate ocoale silvice din judeţ , desfasurarea probelor de concurs are loc la sediul Direcţiei Sivice Sibiu, dupa terminarea probelor participanţii vizitează muzeul Silviculturii

* 06 Octombrie 2014 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte –Analizarea indicatorilor din program – Situaţia financiară – stabilirea programului pentru semănăturile de toamnă -participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 10 Noiembrie 2014 – Bilanţ activitate –Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte.pregatirea campaniei de reamenajare a fondului forestier aparţinind primăriilor Poplaca si Tilişca.
Indicatori de performanţă –lucrări de ingrijire, recoltare masa lemnoasă – participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

* 1 – 30. Noiembrie 2014 – Festivalul Corurilor Tradiţionale de la Sălişte
Muzică corală – cu participarea Ansamblurilor corale din zona Mărginimii Sibiului , a Ansamblurilor corale din ţara , dar şi a iubitorilor de cultură si tradiţie.

* 6 Decembrie 2014 – ” Colinde româneşti din Mărginimea Sibiului “
Tradiţii şi obiceiuri – in colaborare cu Liceul Ioan Lupaş Sălişte şi Corul parohial – biserica din Grui- Sălişte

* 21 Decembrie 2014– “ O Brad frumos“ – Împodobirea Bradului de Crăciun “concert de colinde – participă elevi ai Liceului Ioan Lupaş Sălişte, elevi ai Şcolii Gimnaziale Sălişte şi un grup de silvicultori de la Ocolul Silvic Valea Cibinului –Sălişte.,

* 28 Decembrie 2014- “Întîlnirea Junilor “ Sălişte- Cîntec joc şi voie bună- Port popular şi traditţii în zona Mărginimii – participă ansambluri populare din Mărginimea Sibiului precum şi ansambluri populare din Vaideeni, Novaci , vetre create in decursul timpului de catre Mărgineni etc.

În cursul anului 2014 – Muzeul Silviculturii prin reprezentanţi a participat la Sesiuni de comunicari ,vernisaje şi evenimente care au avut loc în alte locaţii din oraş sau alte oraşe Sibiu, Braşov, Sebeş , Alba Iulia, Hunedoara
S-au incheiat Protocoale de colaborare cu Institutii de învăţămînt, institutuţii de cultură în vederea organizării de activităţi comune, sesiuni de comunicări,manifestări culturale şi artistice.

In ceea ce priveşte numărul de vizitatori care ne-au trecut pragul în anul 2014 acesta este de 2873, din care marea majoritate tineri ,elevi ,liceeni, studenţi dar şi foarte mulţi silvicultori din breaslă activi şi pensionari , de asemenea ne-am bucurat de participarea grupurilor de turişti străini care sunt incintaţi de valorile culturale ale Mărginimii Sibiului.

Raport de activitate pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 31 Decembrie 2015

~ 9 Ianuarie 2015 Sesiune de lucru sediul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte – Participă Directorul Direcţiei Silvice Sibiu domnul Ioan Terea indrumatorul din partea Direcţiei Silvice Sibiu domnul Soare Ghiorghe precum şi colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte.

~ 15 Ianuarie 2015 “ Luceafărul poeziei româneşti “Program dedicat Zilei de naştere a marelui poet Mihai Eminescu – realizat în colaborare cu elevii Liceului Ioan Lupaş din Sălişte şi Şcoala gimnazială Sălişte, clasele V + VIII

~ 24 Ianuarie 2015 Zi dedicată “ Unirii Principatelor Române” manifestare cu caracter istoric – păstrarea vie a memoriei înaintaşilor participă elevii şcolilor din Sălişte,Sibiel, Tilişca. – în colaborare cu Muzeul Peligrad Sălişte şi Muzeul de Icoane pe sticlă Sibiel, Biblioteca de pe lingă Primăria Sălişte

~ 09 Februarie 2015- Sesiune de lucru dezbateri–Oferta managerială -participă colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi Comsiliul de Administratie al Direcţiei Silvice Sibiu.

~ 16.02.2015 – Dezbateri în jurul mesei rotunde privind reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate- într-o zona săracă în vegetaţie forestieră – Primăria Loamneş – participă personal silvic şi autorităţi locale ale Primăriei Loamneş

~08 Martie 2015 – Sesiune de lucru dezbateri privind Campania de împăduriri în primăvara 2015, -“ Omagiu adus Zilei de 8 Martie “–ziua femeii.- participă colectivul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

~09 Martie 2015 – Incheierea protocolului de colaborare cu Liceul teoretic Constantin Noica Sibiu – “Luna plantării arborilor” şi “ Prietenii naturii” cu participarea la acest proiect a Colegiului National Bănăţean Timişoara şi Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnădie, Colegiul tehnic Independenţa Sibiu.

~ 15 Martie 2015- debutul în ‘Luna plantării arborilor” manifestare la nivel naţional cu participarea personalului silvic şi a instituţiilor antrenate în această acţiune – cu participarea – Colegiului Naţional Bănăţean Timişoara şi Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnădie, Colegiul tehnic Independenţa Sibiu, Şcoala 4 Sibiu .

~22 Martie 2015 – Reuniunea Mărginenilor- Vernisaj dedicat celor 11 academicieni din Mărginime – cu participarea personalităţilor, intelectualilor şi locuitorilor din urbe.

~ 07 Aprilie 2015 – Sesiune de comunicări- Certificarea pădurilor( FSC) -tehnici de cultură bio, participă specialişti în domeniul silviculturii de la Direcţia Silvică Sibiu şi ocoalele din subordine

~ 17 Aprilie 2015 –Hramul Schitului Foltea din Sălişte- Izvorul Tămăduirii-cu participarea locuitorilor urbei şi împrejurimi la slujba arhierească, apoi vizitarea muzeelor – în colaborare cu Muzeul Parohial şi Muzeul Culturii Săliştene

~ 01 Mai 2015 Maialul Pompierilor- Serbarea pompierilor – cu participarea formaţiilor de pompieri din oraşul Sălişte şi împrejurimi , dezbateri privind masurile PSI

~ 07 Mai 2015 Bilanţ activitate – Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte cu participarea colectivului ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

~ 08 Mai “ 2015 – Noaptea Muzeelor” – porţile Muzeului Silviculturii deschise pentru publicul larg – cu participarea numeroasă a vizitatorilor din zonă şi turiştilor din ţară şi strainatate prezenţi în zona Mărginimii Sibiului.

~ 12 Mai 2015 Sesiune de comunicari – stadiul dezvoltarii culturilor din solarii şi pepiniere extinderea culturilor de specii ornamentale participa – Facultatea de Silvicultura Brasov – excursia de studii – viyitarea muzeului Silviculturii

~ 21 Mai 2015 Practică pe itinerar cu studenţii Facultăţii de Stiinte- Lucian Blaga Sibiu – Conservarea biodiversitatii , vizitarea muzeului Silviculturii

~01 Iunie 2015 – Zi dedicată copiilor- cu participarea elevilor Şcolii Gimnaziale Sălişte,şi a Gradiniţei de copii Sălişte

~ 08 Iunie 2015- Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului –Sălişte- Îngrijirea culturilor forestiere tinere şi Evaluarea fructificaţiei la speciile cu coacere timpurie – Concursul “ Cel mai bun Pădurar “ cu participarea colectivului ocolului silvic şi a reprezentanţilor Direcţiei Sivice Sibiu.

~ 06 Iulie 2015 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte . Analizarea rezultatelor privind –“Reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate preluate”– participă colectivul de silvicultori din cadrul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

~ 15 Iulie 2015 – Sărbătoarea “ Bujorului de munte” –participă personalul Ocolului Silvic şi al Direcţiei Silvice Sibiu

~ 07 August 2015 – Sesiune de comunicări la sediul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte – Certificarea pădurilor ( PVRC-URI ) şi aplicarea măsurilor biologice de combatere în arborete – protecţia pădurilor, inventarul culturilor in pepiniere, evaluarea fructificaţiei la speciile cu coacere timpurie

~ 15 August 2015 Zilele culturale ale Mărginimii – Cîntec joc şi voie bună Sarbătoarea oierilor – Întilnire pe plaiurile mioritice ale localităţii Tilişca- cu participarea publicului larg din Sălişte ,Tilişca şi imprejurimi in colaborare cu Primăria Tilişca şi Primăria Sălişte

~ 08 Sepembrie 2015 Sesiune de comunicări -la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Cifra de afaceri, recoltări fructe de pădure , recoltări de seminţe forestiere,– participă colectivul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

~ 22 Septembrie 2015 Concursul “ Cel mai bun pădurar “ faza pe judeţ –cu participarea specialiştilor de la toate ocoale Silvice din judeţ, fazele se desfăşoară la Ocolul Silvic Arpaş, după care concurenţii se deplasează la Sălişte pentru viyitarea muzeului

~ 05 Octombrie 2015 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte –Analizarea indicatorilor din program – Situaţia financiară – stabilirea programului pentru semănăturile de toamnă –“ Controlul anual al regenerărilor “participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

~05 Noiembrie 2015 – Bilanţ activitate –Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte
Indicatori de performanţă –lucrări de ingrijire, recoltare masa lemnoasă – participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

~ 01 – 30. Noiembrie 2015 – Festivalul Corurilor Tradiţionale de la Sălişte
Muzică corală – cu participarea Ansamblurilor corale din zona Mărginimii Sibiului , a Ansamblurilor corale din Maramureş , şi din judeţele invecinate, dar şi a iubitorilor de cultură si tradiţie.

~ 08 Decembrie 2015 – ” Colinde româneşti din Mărginimea Sibiului “
Tradiţii şi obiceiuri – in colaborare cu Liceul Ioan Lupaş Sălişte şi Corul parohial – biserica din Grui- Sălişte,Asociaţia Reuniunea Mărginenilor.

~ 10 Decembrie 2015 – Sesiune de comunicari “Promovarea si conducerea arboretelor pentru favorizarea dezvoltării regenerărilor naturale – Participă studenţii Facultaţii de Montanologie Sibiu coordonaţi de domnul profesor doctor in ştiinţe Robert Blaj

~ 22 Decembrie 2015 – “ O Brad frumos“ – Împodobirea Bradului de Crăciun “concert de colinde – participă elevi ai Liceului Ioan Lupaş Sălişte, elevi ai Şcolii Gimnaziale Sălişte şi un grup de silvicultori de la Ocolul Silvic Valea Cibinului –Sălişte.,

~ 28 Decembrie 2015 “Întîlnirea Junilor “ Sălişte- Cîntec joc şi voie bună- Port popular şi traditţii în zona Mărginimii – participă ansambluri populare din Mărginimea Sibiului precum şi ansambluri populare din Vaideeni, Novaci , vetre create de Mărginenii stabiliţi in aceste zone etc.

În cursul anului 2015- Muzeul Silviculturii prin reprezentanţi a participat la Sesiuni de comunicari ,vernisaje şi evenimente care au avut loc în alte locaţii din oraş sau alte oraşe Sibiu, Braşov, Sebeş –Alba Iulia, Ocna Sibiului.
S-au incheiat Protocoale de colaborare cu Instituţii de învăţămînt, institutuţii de cultură în vederea organizării de activităţi comune, sesiuni de comunicări,manifestări culturale şi artistice.

In ceea ce priveşte numărul de vizitatori care ne-au trecut pragul în anul 2015 acesta este de 2683 din care marea majoritate tineri ,elevi ,liceeni, studenţi dar şi foarte mulţi silvicultori din breasla activi şi pensionari, turisti ,cautatori ai zonei Marginimii Sibiului.

In urma Protocoalelor de colaborare încheiate cu Institutele de învaţămînt si asociaţii de voluntari s-a urmărit antrenarea generaţiei tinere în acţiuni de extindere a fondului forestier de protejare a mediului . În cadrul acţiunii “ Păduri pentru oameni “ temă profund mediatizată şi în anul 2015 – s-a tras un semnal de alarmă asupra rolului esenţial al pădurii pentru prezentul şi viitorul umanitaţii.. Pe marginea conferinţelor ministeriale s-a pus accent pe gestionarea durabilă şi susţinută a pădurilor .– problemă care nu poate fi soluţionată decit în mod global.

Raport de activitate pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 Decembrie 2016

* 08 Ianuarie 2016 – Sesiune de comunicări – Raport activitate 2015- Program mobilizator pe anul 2016- participă colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea – Cibinului Sălişte precum şi reprezentanţi de seamă ai, Direcţiei Silvice Sibiu

* 15 Ianuarie 2016 “ Luceafărul poeziei româneşti “Program dedicat Zilei de naştere a marelui poet Mihai Eminescu realizat în colaborare cu elevii Liceului Ioan Lupaş din Sălişte, Şcoala Gimnazială Sălişte, Şcoala Gimnazială Tilişca

* 24 Ianuarie 2016 – Zi dedicată “ Unirii Principatelor Romane” manifestare cu caracter istoric – pastrarea vie a memoriei înaintaşilor participă elevii şcolilor din Sălişte,Sibiel, Tilişca. – în colaborare cu Muzeul Peligrad Sălişte şi Muzeul de Icoane pe sticlă Sibiel, Muzeul Culturii Săliştene

* 05 Februarie 2016- Sesiune de lucru dezbateri – participă colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

* 05.02.2016 – Dezbateri în jurul mesei rotunde privind reconstrucţia ecologică pe terenuri degradate- intr-o zonă săracă în vegetatie forestieră – Primăria Sura – Mica –măsuri privind obţinerea materialului săditor necesar împaduririi acestor terenuri – participă personal silvic şi autorităţi locale ale Primăriei Şura –Mică.

* 07 Martie 2016 – Sesiune de lucru dezbateri privind Campania de împăduriri în primăvara 2016, asigurarea materialului saditor privind regenerarile artificiale-“ Omagiu adus Zilei de 8 Martie “–ziua femeii.- participă colectivul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 14 Martie 2016 – Încheierea protocolului de colaborare cu Liceul teoretic Constantin Noica Sibiu – “Luna plantării arborilor” şi “ Prietenii naturii” – participă la acest proiect Şcoala Gimnazială nr. 4 Sibiu Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnădie, Colegiul tehnic Independenţa Sibiu’ Clubul Copiilor Cisnadie, Şcoala Gimnazială Loamneş, Şcoala Gimnazială Ş ura -Micâ

* 15 Martie 2016 – debutul în ‘Luna plantării arborilor” 15 Martie- 15 Aprilie acţiune la nivel naţional care datează din anul 1902 din iniţiativa Ministrului Învăţămîntului la acea vreme Spiru Haret -cu participarea personalului silvic şi a instituţiilor antrenate în aceasta acţiune.- Şcoala Gimnazială nr. 4 Sibiu Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnădie, Clubul Copiilor Cisnădie ,Colegiul tehnic Independenţa Sibiu, Şcoala gimnazială Şura –Mică,Şcoala Gimnazială Loamneş, Şcoala Gimnazială Sălişte

* 22 Martie 2016 – Reuniunea Mărginenilor- Vernisaj dedicat celor 11 academicieni din Mărginime – cu participarea autorităţilor locale,personalităţilor, intelectualilor şi locuitorilor din urbe.

* 03 Aprilie 2016 – Sesiune de comunicări- Campania de împăduriri in plină desfăşurare – participă reprezentanţii firmei prestatoare , specialişti în domeniul silviculturii de la Direcţia Silvică Sibiu şi personalul ocolului implicat in această acţiune.

*. In perioada 04 – 15. 04.2016 “ Fară rădăcini nu poţi exista”
Vizitarea Muzeului Silviculturii din incinta Ocolului Silvic Valea Cibinului –Sălişte
cu participarea elevilor Şcolilor gimnaziale din Mărginimea Sibiului elevii Liceului Ioan Lupaş Sălişte,Şcoala Gimnazială Pauca, Şcoala Gimnazială “ILIE Micu “Ludoş,Şcoala Gimnazială Alamor,Colegiul National Pedagogic Andrei Şaguna Sibiu

* 08 Aprilie 2016 – Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte – “Luna Plantării arborilor” – participă elevii Liceului Onisifor Ghibu Sibiu , Aaociaţia “Reuniunea Mărginenilor” in colaborare cu Inspectoratul Judetean Şcolar si specialişti din silvicultură în cadrul proiectului “Luna plantării arborilor” şi” Saptamina altfel”

* 01 Mai 2016 – Maialul Pompierilor- Serbarea pompierilor – cu participarea formaţiilor de pompieri din oraşul Sălişte şi împrejurimi – dezbateri pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor – factor distrugător al fondului forestier şi nu numai.

* 06 Mai 2016 – Hramul Schitului Foltea din Sălişte- Izvorul Tamăduirii-cu participarea locuitorilor urbei şi împrejurimi la slujba arhierească, apoi vizitarea muzeelor – în colaborare cu Muzeul Parohial si Muzeul Culturii Săliştene

* 09.Mai 2016 – Itinerar “ Reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate, regenerări naturale ale salcîmetelor, măsuri ecologice împotriva poluării mediului zona Copşa –Mică – Micăsasa sesiune de comunicări la sediul ocolului – deplasare în teren pentru dezbateri la faţa locului – participă personalul Direcţiei Silvice Sibiu şi personalul Ocolului Silvic Valea Cibinului –Sălişte.

* 11 Mai “ 2016 – Noaptea Muzeelor” – porţile Muzeului Silviculturii deschise pentru publicul larg – cu participarea numeroasă a vizitatorilor din zonă şi turiştilor din ţară si străinatate prezenţi în zona Mărginimii Sibiului.

* 27 – 29 Mai 2016 – Zilele culturale ale Săliştii– Săliştea Capitală culturală a Marginimii Sibiului – eveniment cultural de amploare şi înaltă ţinută – cu participarea autorităţilor locale, personalităţi de seama ale judeţului ,dar şi turişti veniţi să guste din farmecul inegalabil al Mărginimii Sibiului – în colaborare cu Primaria Sălişte, Biblioteca oraşenească Sălişte, Muzeul Culturii Săliştene, Muzeul Parohial, Muzeul de Icoane pe sticlă Sibiel, Uniunea scriitorilor – filiala Sibiu.

* 01 Iunie 2016 – Zi dedicată copiilor- cu participarea elevilor Şcolii Gimnaziale Sălişte Clasele I – VIII, preecum si a Gradiniţei de copii Sălişte.

* 08.06.2014 – Bilanţ activitate – Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte cu participarea colectivului ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.Finalizarea Campaniei de împăduriri, analizarea activităţii de exploatere a masei lemnoase.Desfăşurarea concursului ‘ Cel mai bun Padurar “ faza pe ocol.

* 11 Iulie 2016 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Controlul anual al regenerărilor: – participă colectivul de silvicultori din cadrul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 16 Iulie 2014 – Sărbătoarea “ Bujorului de munte” –participă personalul Ocolului Silvic şi al Direcţiei Silvice Sibiu

*. 25. Iulie 2016 – Sesiune de comunicări urmată de organizarea concursului “Cel mai bum pădurar “ faza pe judeţ. ,participă reprezentanţi de la toate ocoalele şi comisia de examinare din cadrul Direcţiei Silvice Sibiu.

* 08 August 2016 – Sesiune de comunicări la sediul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte – Certificarea pădurilor ( PVRC-URI ) şi aplicarea măsurilor biologice de combatere în arborete – protecţia pădurilor,comunicare legata de interzicerea folosirii substantelor chimice la voia intimplarii , respectarea cu stricteţe a listei aprobate si agreate de FSC,respectarea cu strictete a tehnologiei de exploatare a arboretelor ,precum si a masurilor de protectia muncii la lucrarlle de recoltare material lemons.

* 15 August 2016 Zilele culturale ale Mărginimii – Cîntec joc şi voie bună “Sarbătoarea oierilor” – Întilnire pe plaiurile mioritice ale localităţii Tilişca- cu participarea publicului larg din Sălişte ,Tilişca şi imprejurimi in colaborare cu Primaria Tilişca şi Primaria Sălişte

* 12 Sepembrie 2016 Sesiune de comunicări -la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Cifra de afaceri, recoltări fructe de pădure , recoltări de seminţe forestiere–

stadiul realizării lucrarilor de ingrijire participă colectivul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 10 Octombrie 2016 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte –Analizarea indicatorilor din program – Situaţia financiară – stabilirea programului pentru semănăturile de toamnă -participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 08 Noiembrie 2016 – Bilanţ activitate –Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte.pregatirea campaniei de reamenajare a fondului forestier apaţinind primăriilor şi Statului Roman.
Indicatori de performanţă –lucrări de ingrijire, recoltare masa lemnoasă – participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

* 1 – 30. Noiembrie 2016- Festivalul Corurilor Tradiţionale de la Sălişte
Muzică corală – cu participarea Ansamblurilor corale din zona Mărginimii Sibiului , a Ansamblurilor corale din tara , dar şi a iubitorilor de cultură si tradiţie.

* 6 Decembrie 2016 – ” Colinde româneşti din Mărginimea Sibiului “
Tradiţii şi obiceiuri – in colaborare cu Liceul Ioan Lupaş Sălişte şi Corul parohial – biserica din Grui- Sălişte

* 19 Decembrie 20146– “ O Brad frumos“ – Împodobirea Bradului de Crăciun “concert de colinde – participă elevi ai Liceului Ioan Lupaş Sălişte, elevi ai Şcolii Gimnaziale Sălişte şi un grup de silvicultori de la Ocolul Silvic Valea Cibinului –Sălişte.,

* 28 Decembrie 2016- “Întîlnirea Junilor “ Sălişte- Cîntec joc şi voie bună- Port popular şi traditţii în zona Mărginimii – participă ansambluri populare din Mărginimea Sibiului precum şi ansambluri populare din Vaideeni, Novaci , vetre ardeleneşti create in decursul timpului de catre Mărgineni etc.

În cursul anului 2016- Muzeul Silviculturii prin reprezentanţi a participat la Sesiuni de comunicari ,vernisaje şi evenimente care au avut loc în alte locaţii din oraş sau alte oraşe Sibiu, Braşov, Sebeş –Alba Iulia, Hunedoara, Posada.
S-au incheiat Protocoale de colaborare cu Instituţii de învăţămînt, institutuţii de cultură în vederea organizării de activităţi comune, sesiuni de comunicări,manifestări culturale şi artistice.

In ceea ce priveşte numărul de vizitatori care ne-au trecut pragul în anul 2016 acesta este de 2578, din care marea majoritate tineri ,elevi ,liceeni, studenţi , cursanti ai centrelor de formare in domeniu,dar şi foarte mulţi silvicultori din breasla activi şi pensionari , de asemenea ne-am bucurat de participarea grupurilor de turisti staini care sunt incintati de valorile culturale traditionale ale Marginimii Sibiului.

Raport de activitate pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 Decembrie 2017

* 09 Ianuarie 2017 – Sesiune de comunicări – Raport activitate 2016- Program mobilizator pe anul 2017 participă colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea – Cibinului Sălişte precum şi reprezentanţi de seama ai, Direcţiei Silvice Sibiu domnul director Robert Blaj, domnul director tehnic Ovidiu Teşa

* 15 Ianuarie 2017 “ Luceafărul poeziei româneşti “Program dedicat Zilei de naştere a marelui poet Mihai Eminescu realizat în colaborare cu elevii Liceului Ioan Lupaş din Sălişte, Şcoala Gimnazială Sălişte, Scoala Gimnaziala Tilişca,

* 24 Ianuarie 2017 – Zi dedicată “ Unirii Principatelor Romane” manifestare cu caracter istoric – pastrarea vie a memoriei înaintaşilor participă elevii şcolilor din Sălişte,Sibiel, Tilişca. – în colaborare cu Muzeul Peligrad Sălişte şi Muzeul de Icoane pe sticlă Sibiel, Muzeul Culturii Saăiştene, Asociatia ‘Reuniunea Mărginenilor “

* 06 Februarie 2017- Sesiune de lucru dezbateri + Oferta managerială 2017– participă colectivul de silvicultori ai Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu

* 13 Martie 2017 – Sesiune de lucru dezbateri privind Campania de împaduriri în primăvara 2017, asigurarea materialului saditor privind regenerarile artificiale-“, promovarea regenerarilor naturale.

* 22 Martie 2017 – Reuniunea Mărginenilor- Vernisaj dedicat celor 11 academicieni din Mărginime – cu participarea autoritătilor locale,personalităţilor, intelectualilor şi locuitorilor din urbe.

* 24 Martie 2017 – Încheierea protocolului de colaborare cu Liceul teoretic Constantin Noica Sibiu – “Luna plantării arborilor” şi “ Prietenii naturii” – in cadrul proiectului “ Plantam pentru Romania “ participă la acest proiect Şcoala Gimnazială nr. 4 Sibiu Liceul Teoretic “ Gustav Gundisch “ Cisnădie, Colegiul tehnic Independenţa Sibiu’ Clubul Copiilor Cisnădie, Şcoala Gimnazială Loamneş, Şcoala Gimnazială Şura –Mică

* 10 Aprilie 2017 – Sesiune de comunicări- Campania de împaduriri in plină desfăşurare – participă reprezentanţii firmei prestatoare , specialişti în domeniul silviculturii de la Direcţia Silvică Sibiu şi personalul ocolului implicat in acţiunea de regenerare a pădurilor.

* 20 Aprilie 2017 – Hramul Schitului Foltea din Sălişte- Izvorul Tamăduirii-cu participarea locuitorilor urbei şi împrejurimi la slujba arhierească, apoi vizitarea muzeelor – în colaborare cu Muzeul Parohial si Muzeul Culturii Săliştene

* 01 Mai 2017 – Maialul Pompierilor- Serbarea pompierilor – cu participarea formaţiilor de pompieri din oraşul Sălişte şi împrejurimi – dezbateri pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor – factor distrugător al fondului forestier şi nu numai.

* 08 .Mai 2016 – Itinerar “ Reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate Ripa –Copacel zona Pauca – sesiune de comunicari la sediul ocolului – deplasare în teren pentru dezbateri la faţa locului – participă personalul Direcţiei Silvice Sibiu şi personalul Ocolului Silvic Valea Cibinului –Sălişte.

*. 16.05.2017 – Itinerar “ Promovarea regenerarilor naturale” UP Şura – Mică ua 67 B – Intre Vii – sesiune de comunicări la sediul ocolului şi apoi deplasare in teren in UP Şura – Mică ,ua 67 B pentru dezbateri la faţa locului, participă studenţii de la Facultatea de Silvicultură Braşov.

* 20 Mai “ 2017 – Noaptea Muzeelor” – porţile Muzeului Silviculturii deschise pentru publicul larg – cu participarea numeroasă a vizitatorilor din zonă şi turiştilor din ţară si strainatate prezenţi în zona Mărginimii Sibiului.

* 27 – 29 Mai 2017- Zilele culturale ale Salistii– Săliştea Capitală culturală a Marginimii Sibiului – eveniment cultural de amploare şi înaltă ţinută – cu participarea autorităţilor locale, personalităţi de seama ale judeţului ,dar şi turişti veniţi să guste din farmecul inegalabil al Mărginimii Sibiului – în colaborare cu Primăria Sălişte, Biblioteca oraşenească Sălişte, Muzeul Culturii Săliştene, Muzeul Parohial, Muzeul de Icoane pe sticlă Sibiel, Uniunea scriitorilor – filiala Sibiu, Mitropolia Ardealului

* 01 Iunie 2017 – Zi dedicată copiilor- cu participarea elevilor Şcolii Gimnaziale Sălişte Clasele I – VIII, preecum si a Gradinitei de copii Sălişte.

* 08.06.2017 – Bilanţ activitate – Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte cu participarea colectivului ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.Finalizarea Campaniei de împăduriri, analizarea activităţii de exploatare a masei lemnoase.Desfăşurarea concursului ‘ Cel mai bun Pădurar “ faza pe ocol.

* 10 Iulie 2017 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Contractul colectiv de muncă 2017 – 2019– prelucrare pentru luare la cunoştinţaă discuţii, participă colectivul de silvicultori din cadrul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 16 Iulie 2017 – Sărbătoarea “ Bujorului de munte” –participă personalul Ocolului Silvic şi al Direcţiei Silvice Sibiu

* 08 August 2016 – Sesiune de comunicări la sediul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte – Certificarea pădurilor ( PVRC-URI ) şi aplicarea măsurilor biologice de combatere în arborete – protecţia pădurilor,comunicare legata de completarea anexelor FSC,precum si respectarea masurilor de protectie a muncii.

* 15 August 2017 Zilele culturale ale Mărginimii – Cîntec joc şi voie bună “Sarbătoarea oierilor” – Întilnire pe plaiurile mioritice ale localităţii Tilişca- cu participarea publicului larg din Sălişte ,Tilişca şi imprejurimi in colaborare cu Primăria Tilişca şi Primăria Sălişte

* 08 Sepembrie 2017 sesiune de comunicări – la Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte – Cifra de afaceri, recoltări fructe de pădure si ciuperci , recoltări de seminţe forestiere–stadiul realizării lucrarilor de ingrijire participă colectivul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 09 Octombrie 2017 Sesiune de comunicări la Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte –Analizarea indicatorilor din program – Situaţia financiară – stabilirea programului pentru semănăturile de toamnă -participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

* 08 Noiembrie 2017 – Bilanţ activitate –Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte. Indicatori de performanţă cifra de afaceri–lucrări de ingrijire, recoltare masa lemnoasă – participă personalul ocolului şi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Sibiu.

*. 11 Noiembrie 2017 – desfasurarea activitatilor din cadrul proiectului de impaduriri consemnat in protocolul de colaborare incheiat cu Thyssenkrup Bilstein SA- participa voluntari din cadrul firmei amintite şi specialisti din cadrul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte.

* 1 – 30. Noiembrie 2017- Festivalul Corurilor Tradiţionale de la Sălişte
Muzică corală – cu participarea Ansamblurilor corale din zona Mărginimii Sibiului , a Ansamblurilor corale din judetele invecinate, dar şi iubitori de cultură si tradiţie.

* 0 6 Decembrie 2017- ” Colinde româneşti din Mărginimea Sibiului “
Tradiţii şi obiceiuri – in colaborare cu Liceul Ioan Lupaş Sălişte şi Corul parohial – biserica din Grui- Sălişte.Corul elevilor Şcolii gimnaziale Sălişte.

* 18 Decembrie 2017– “ O Brad frumos“ – Împodobirea Bradului de Crăciun “concert de colinde – participă elevi ai Liceului Ioan Lupaş Sălişte, elevi ai Şcolii Gimnaziale Sălişte şi un grup de silvicultori de la Ocolul Silvic Valea Cibinului –Sălişte.,

* 28 Decembrie 2017 – “Întîlnirea Junilor “ Sălişte- Cîntec joc şi voie bună- Port popular şi traditţii în zona Mărginimii – participă ansambluri populare din Mărginimea Sibiului precum şi ansambluri populare din Vaideeni, Novaci , vetre ardelenesti create in decursul timpului de catre Mărgineni etc.

În cursul anului 2017- Muzeul Silviculturii prin reprezentanţi a participat la Sesiuni de comunicari ,vernisaje şi evenimente care au avut loc în alte locaţii din oraş sau alte oraşe Sibiu, Braşov, Sebeş –Alba Iulia, Hunedoara, Posada.
S-au incheiat Protocoale de colaborare cu Instituţii de învăţămînt, institutuţii de cultură în vederea organizării de activităţi comune, sesiuni de comunicări,manifestări culturale şi artistice.

In ceea ce priveşte numărul de vizitatori care ne-au trecut pragul în anul 2017 acesta este de 3125 din care marea majoritate tineri ,elevi ,liceeni, studenţi , cursanti ai centrelor de formare in domeniu angajati ai societatilor colaboratoare la diverse proiecte,dar şi foarte mulţi silvicultori din breasla activi şi pensionari , de asemenea ne-am bucurat de participarea grupurilor de turişti romani si străini care şi-au petrecut vacanţele in zonă fiind incintaţi de valorile culturale tradiţionale ale Marginimii Sibiului.

Mulţumim tuturor celor care au încredere în noi , îi aşteptăm cu drag să ne treacă pragul pentru a le împărtăşii din „tainele şi sensul adînc al înfraţirii noastre cu pădurea .

Sălişte – Mărginimea Sibiului -„ Muzeul Silviculturii”

Sălişte – Mărginimea Sibiului -„ Muzeul Silviculturii”

„ Fară radăcini nu poţi inflori” ( motto persan ) ,un mare sîmbure de adevăr care ne raportează la trecut ,- la înaintaşii noştrii care trebuie respectaţi şi preţuiţi pentru poarta deschisă în desluşirea tainelor naturii- ale farmecului„Codrului frate cu românul”.

Exponatele cuprinse în sălile muzeului sunt un remembăr a istoriei silviculturii 
ale gîndirii şi principiilor pe care a funcţionat silvicultura de-a lungul timpului.
Muzeul este un arc peste timp,- este locul unde trecutul se îmbină cu prezentul, este locul unde parcă te cuprinde nostalgia după trecut , este locul unde cercetăm privim şi ne minunăm de dovezile materiale certe, de mare importanţă într-o anumită perioadă- este locul unde ne dăm seama de saltul tehnologic făcut în timp. Cînd intri în acest spaţiu realizezi că pentru oamenii acestor meleaguri ale „ Marginimii Sibiului”şi mai ales pentru cei care o slujesc şi oblăduiesc, pădurea a însemnat şi înseamnă nu numai bogăţie şi izvor de sănatate dar şi “o parte a fiinţei noastre sufleteşti , o notă constitutivă a noţiunii de român”.
Sensul adînc al infrăţirii noastre milenare cu pădurea nu l-am putut pătrunde în toată complexitatea lui decît ascultînd glasul îndurerat şi înăbuşit al oamenilor de pe aceste meleaguri ‘ Năcazul e, că nu putem trăi fără Pădure” ( exprimat în petiţia adresată de către localnici împăratului de la Viena). Într-o caracterizare sumară pădurea este elementul vital primordial al menţinerii echilibrului în natură,, o culoare de strălucire aparte în peisajul ţării , elogiată de mulţi cîntareşi iviţi pe aceste plaiuri cu lira,pana sau penelul, o inestimabilă sursă de bogăţie a caror foloase economice ale lemnului sunt bine cunoscute.
În jurul acestei’’Fapte minunate “a Naturii care este “Pădurea” s-au nascut multe legende legate de existenţa poporului nostru . Să nu uităm că la origine cuvîntul 
“materie” însemna “ lemn “.
Un gînditor din secolul XVIII. Giambattisto Vico, ne ofereă în puţine cuvinte o sinteză a evoluţiei şi totodată “ o grilă de evaluare” a raportului Omului cu- Mama Pădure: “ Lucrurile s-au petrecut în felul următor, întîi au fost pădurile, apoi colibele, satele ,oraşele şi în cele din urmă academiile savante” ( Ştiinta noua 1744).
“ Dintre tot ce s-a dat vieţii noastre în lume,patru sunt realităţile în care sufletul nostru îşi recunoaşte tiparele sale originare,esenţiale iar acestea sunt: cerul şi mările mari,pădurile mari şi deşerturile. Şi dintre toate cel mai greu e să vorbeşti despre păduri. Ar trebui s – o facă numai ştiutorii de păduri, cei care le-au măsurat cu pasul ,cu viaţa şi cu gîndul lor,care le ştiu numi formele şi naturile, le pricep traiul şi graiul.”-(Petru Creţia).
“ Arborele este “ Zeul “ ce a trezit la viaţă Pămîntul. Dacă Arborele, mirabila fiinţă vegetală nu ar fi apărut, Pămîntul nu ar fi decît un inert univers mineral.Aerul ar fi fost irespirabil, solul pietros, pe vecie, ar fi rămas un strat steril şi nu matrice a vieţii pe Planetă. Fară pădure n-ar exista insecte, păsări neamuri intregi de jivine. Nici Omul fiinţa cea mai evoluată – dar şi cea mai trufaşă mai nechipzuită pe care a creat-o Natura – nu s-ar fi născut,pentru a-şi îndeplini destinul de mareţie şi abjecţie.”
“Arborii sunt, ca noi fiinţe verticale,înălţindu-se dinspre pamînt spre cer, sprijinite şi întemeiate pe pămînt,însă cu trupul lor puternic urcînd drept,cu fruntea sus”
(Cezar Straton ).
Prin această incursiune în istoria pădurii,încercăm să desluşim semnele, tendinţele , etapele ce au definit lunga, fertila – ori dimpotrivă, distrugatoarea relaţie,convieţuire a omului cu pădurea.
Dincolo de evenimentele istorice, dincolo de reperele cronologice dorim să surprindem, de fapt, formarea şi evoluţia ideilor despre pădure, despre importanţa ei pentru om şi despre modalităţile de a o administra cu chipzuinţă. Chiar dacă ar putea

părea prea ambiţios,încercăm să reconstituim cu puterile şi instrumentele de care dispunem evoluţia sectorului silvic, a silviculturii – în relaţia sa cu omul, realitate primordială.
De asemenea vrem să aducem un elogiu distinşilor silvicultori care şi-au pus amprenta în gîndirea şi fapta silvică – a silviculturii ca o necessitate a istoriei,

Emil Lazărescu în “Iscusinţele Neamului” spunea:

“ Dacă am strînge aici grinzile căpriorii
Toate linurile si buţile putineiele
Dacă am stringe ulucile şi pragurile
Şi toate razboaiele de ţesut
Dacă am strînge cumpenele de fântână
Hambarele şi stupii traversele de cale ferată
Dacă am strîge tot vracul de fluiere şi cavale
Şi celelalte sfinte iscusinţe ale neamului…
Dacă am strîge carele şi sicriele, crucile
Şi trunchiurile arse în temelii de imperii
Dacă le-am strînge în bătătură pe toate
Precum snopul doldora de grâu
Am vedea câtă avere sacră ne-a fost harazită…
Şi ce am putea noi să mai vedem peremptoriu?
Netihnite armii racoroase de ghindă
Şi prin ghindă vremuind al naţiei sâmbur…”

Astfel s-a născut ideea creerii unui Muzeu al Silviculturii in “Mărginimea Sibiului” la Sălişte – oraşul celor 11 academicieni , zona plaiurilor mioritice cu bogate tradiţii româneşti Un muzeu al Silviculturii a fost gîndit de către Şeful Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte domnul Ioan – Ovidiu Teşa . Proiectul a devenit realitate la 
1 Decembrie 2011 , de Ziua Republicii . Muzeul funcţionează în incinta Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte unde după ce au fost pregătite spaţiile s-a pus în practică 
realizarea propriuzisă a acestui obiectiv. Începind cu anul 2011 s-a trecut la identificarea pieselor de muzeu cu valoare documentară istorică sau tehnică din domeniul silviculturii ,ce urmau a fi achiziţionate. Piesele achiziţionate au fost inventariate apoi expuse în sălile amenajate iar la data de 1 Decembrie 2011, a fost deschis publicului. In această perioadă muzeul a fost vizitat de autorităţile locale de populaţia din zonă , dar a nutrit un mare interes pentru silvicultorii activi şi pensionari care nu au pregetat să-i treacă pragul şi să contribuie la donarea pieselor din patrimoniul silvicultural. Muzeul a fost vizitat de presa locală sibiană care în articolele” Nemţii caută pădurile noastre pentru silvoturism “sau “ Pasiunea de vînator a lui Ceauşescu” surprind aspecte legate de pădure care se reflectă şi în exponatele din Muzeul Silviculturii – Staţii de emisie- recepţie folosite în anul 1986 la vînătoarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu ; s-au vizita lui Klaus Dieter Jager care revine din Germania dupa 10 ani pentru a se bucura din nou de ospitalitatea şi roua pădurii româneşti.

Din punct de vedere istoric Săliştea face parte din Zona Mărginimii – Sibiului fiind considerată “Capitala spirituală a Mărginimii Sibiului. Mărginimea Sibiului este o zona geografică unică în România situată la vest de Sibiu şi cuprinde 18 localităţi.
Printre caracteristicile care dau specificitate acestei regiuni este costumul tradiţional popular uşor de recunoscut prin combinaţia alb negru.
Săliştea Sibiului este o aşezare care a emanat secole de civilizaţie în rîndul ţăranilor şi a satelor din jur, este aşezarea celor 11 academicieni, personalităţi care s-au remarcat pe plan naţional, dar şi mondial.
Octavian Goga numea Săliştea “Salonul Ardealului “, iar Nicolae Iorga o caracteriza astfel “ Săliştea cu desăvîrşire românească e una din cele mai frumoase înfăţişări ale poporului nostru de la ţară”
La Sălişte există 3 biserici şi un schit şi de asemenea bisericile din localităţile aparţinătoare.
Săliştea este un viu monument al ţărănimii,al destoiniciei culturale şi al stăruinţei neîntrerupte ale poporului nostru pe plaiuri ardelene.Este satul “ fetelor frumoase şi a ţaranilor cu biblioteci” după cum spunea poetul P. Panaitescu.
Nicolae Iorga afirma “ Nimic nu întrece însă Săliştea în vederea munţilor ,hotarului supt culmea împadurită a Netedului, plimbările multe şi dulci şi ţinta racoritoare a izvorului de apă bună, ea resfiră în toate părţile uliţe şi ulicioare întortocheate, cu livezi adînci şi mari case gospodăreşti”.

Patrimoniu

Patrimoniu

1. Fond de exponate – cuprinde piese,unelte, utilaje,aparate din domeniul silviculturii,panouri,medalii şi distincţii, brevete,uniforme, insemne şi grade silvice,hobby-uri expuse în sălile muzeului avînd ca tematică 
“Istoria Silviculturii” trecut şi prezent.

2. Mugurarul ce cuprinde 147 specii lemnoase arbori şi arbuşti, seminţe forestiere ale speciilor de bază din ţară,eşantioane esenţă lemn ale principalelor specii din România.

3. Fond documentar – cuprinde carte din domeniul Silviculturii
“Prin pădurile Sibiului” şi Aurul verde al Sibiului, amenajamente silvice, precum şi carte de specialitate la compartimentele din subordinea Ocolului Silvic Valea Cibinului- Sălişte

Muzeul Silviculturii

Istoria Silviculturii este o lume plină de legende, balade şi poezie, mister şi secrete pe care ne-o propunem să o explorăm,ca într-o permanentă aventură şi aceasta într-un loc special unde istoria îmbină trecutul cu prezentul, expunerea cu cercetarea bunurilor culturale.
Muzeul Silviculturii în structura sa cuprinde:
Sala cu exponate – unelte, utilaje(maşina de repicat puieţi – 1980 provenienţă Suedia; motopompă stins incendiu 1980) ,aparate specifice ramurii silvice , făcînd astfel un arc peste timp privind tehnologia din ramura silviculturii.

Fond documentar – material , mugurar, recipiente cu seminţe silvice, eşantioane din lemn ale principalelor specii forestiere, documente, fotografie ,monografii, toate puse la dispoziţia celor interesaţi de studiul şi cercetarea acestui domeniu.

Muzeul silviculturii îşi desfaşoară activitatea într-un spaţiu funcţional, amplasat în incinta Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte, oferind posibilitatea organizarii de conferinţe, simpozioane,cursuri ,mese rotunde şi întilniri de afaceri.
Este dotat cu sală de conferinţă pentru 30 de personae, acces la internet, computer , CD- player

Prezentarea grupului ţintă, a beneficiarilor Muzeului Silviculturii în domeniul Forestier- Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte

Muzeul Silviculturii – Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte

Prezentarea grupului ţintă, a beneficiarilor Muzeului Silviculturii în domeniul
Forestier- Ocolul Silvic Valea Cibinului – Sălişte

Principalii beneficiari ai Muzeului Silviculturii în domeniul forestier vor fi : • Vizitatorii expoziţiei organizate în cadrul Muzeului Silviculturii din incinta Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte , în domeniul forestier
• Specialiştii care vor participa la sesiuni de comunicari, simpozioane, mese rotunde,conferinţe în cadru organizatoric
• Studenţii facultăţilor de sivicultură , masteranzii şi doctoranţii ,precum şi cei interesaţi în studierea şi cercetarea materialului documentar existent în cadrul muzeului
• Turiştii români şi străini interesaţi în număr mare ,de zona “Mărginimii Sibiului”şi implicit de “Istoria Silviculturii – trecut şi prezent “ din cadrul muzeului.
• Toti cei care doresc să îşi aducă aportul cu piese de colecţie din această ramură
• Toti cei care vor accesa site-ul Ocolului Silvic Valea Cibinului – Sălişte 
• www.vclsilvoturism.ro -Muzeul Silviculturii-